DESTEK ALIN
0224 451 16 21

HİZMETLERİMİZ

Yönetim Sistemleri

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 nedir?

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

Neden ISO 9001:2008?

- Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
- Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
- Etkin bir yönetimi,
- Maliyetin azalmasını,
- Çalışanların tatminini,
- Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
- Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
- İadelerin azalmasını,
- Müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
- Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

ISO 9001:2008 KYS Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için, uzmanlarımıza danışmanızı öneririz.
ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001: 2004 nedir?

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Neden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi?

- Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlamak
- Çevresel performansın artırılmasını sağlamak
- Market Stratejileri
- Uluslararası rekabette avantaj sağlamak
- İşletme itibar ve Pazar payının artırılmasını sağlamak
- Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını sağlamak
- Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak
- Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
- Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
- İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
- ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması
- Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
- Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
- Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
- Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılmasını sağlamak.
- Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.
- Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırmak.
- Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlamak.
- Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışıyor olmalarının vermiş olduğu güvenle, çalışanları motive etmek.
- Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilerek ve bilinçli tüketicilere erişebilmek ve kazanılmalarını sağlamak.
- Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
- Çevreye bırakılan atıklar azalır.

ISO 14001: 2004 ÇYS Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için, uzmanlarımıza danışmanızı öneririz.
OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uygulayan Kurumlar

- İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,
- İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,
- İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,
- Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
- Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,
- İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,
- İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,
- İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dokümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.

OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Yararları

- Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak,
- Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak,
- İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak,
- Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanmak,
- Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak,
- İş performansını arttırmak,
- Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak,
- Rakiplere karşı üstünlük sağlamak,
- Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlamak.

OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için, uzmanlarımıza danışmanızı öneririz.
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

HACCP Nedir?

HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

Kimler Uygulayabilir?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.

A) Kuruluşlar,
1. Çiftçiler,
2. Hasatçılar,
3. Yem üreticileri,
4. Gıda bileşeni üreticileri,
5. Gıda üreticileri,
6) Gıda satıcıları,
7) Gıda servisleri,
8) Hazır yemek firmaları,
9) Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
10) Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) Dolaylı olan kuruluşlar
1) Ekipman sağlayan kuruluşlar,
2) Temizlik ve sanitasyon ajanları,
3) Ambalaj malzemeleri
Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için, uzmanlarımızla iletişime geçiniz.
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir?

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 Kimi İlgilendirir?

ISO/IEC 27001, dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları

• Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
• Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
• İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
• Çalışanların motivasyonunu arttırır.
• Yasal takipleri önler.
• Yüksek prestij sağlar.

Detaylar için uzmanlarımızdan bilgi alınız
ISO 10002:2004 Müşteri Şikâyetleri Yönetimi

ISO 10002 Nedir?

Müşterileri nezdinde farklılık yaratmak isteyen, müşterilerimizin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini gösterebilmek ve ispatlamak amacıyla yeni bir standart geliştirildi. Bu standart, "ISO 10002:2004 Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti - Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerini Ele Alınması İçin Kılavuz" adıyla 06/07/2004 tarihinde ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınladı. Yeni standart neler getiriyor? Farkı nedir? Uygulayan kuruluşlara neler kazandırabilir? ISO 10002 standardına göre; müşteri şikayetleri birer iyileştirme fırsatı olarak görülmeli, müşteri sadakatini ve sadık müşteri sayısını artırmak için çok önemli bir araç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Neden Müşteri Memnuniyeti?

Yapılan araştırmalara göre memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken; memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanıtım yapmaktadır. Memnun olmayan müşterilerin yüzde 98'i ise memnuniyetsizlerini hiçbir şekilde iletmemekle beraber sessizce alternatif tedarikçileri aramaktadır. Rekabet şartlarının bu derece yoğun olduğu günümüzde hiç birimiz bir müşterimizi dahi kaybetme lüksüne sahip değiliz.

ISO 9001 Standardı ile Uyumluluk

ISO 10002 standardı ISO 9001 ile uyumlu bir standarttır. ISO 10002 sistemi ile kuruluşta tek başına kurulup uygulanabileceği gibi, ISO 9001 sisteminin bir parçası şeklinde uygulanması da mümkün olabilecektir. Bir kuruluşun müşteri şikâyetleri yönetimi süreci yeterli bir etkinlikte yürütülüyorsa, ISO 9001 tetkiki ile birlikte eş zamanlı olarak ISO 10002 gereklilikleri de değerlendirilerek belgelendirme yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için uzmanlarımız ile iletişime geçiniz.
ISO 13485 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 Nedir?

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardadır.

Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını da kanıtlamak durumundadır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dâhil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir Bu Standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazı tip tibbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasalarca zorunlu hale getirilmiştir.

Detaylar için uzmanlarımızdan bilgi alınız.
ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu

ISO IEC 17025 Nedir?

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.

ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

Laboratuar teknik yeterliliği

Laboratuarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin bazıları:

- Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi,
- Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu,
- Numune alma metotlarının uygunluğu,
- İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuarda kullanılabilirliği,
- Ulusal /uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik,
- Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi,
- Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.

Detaylar için uzmanlarımızdan bilgi alınız.
ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000 Nedir?

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standardı, hizmet yönetimini “işin gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmetlerin” yönetilmesi” şeklinde tanımlamaktadır.

Hizmetin gerçekleşmesine yönelik, doğu ve sistematik bir yapı içerisinde planlama, eğitim, gözden geçirme, araştırma yapma, müşteri ile birlikte çalışma gibi süreçlerin kuruluş hedefleri doğrultusunda uygulanmasını gerektirir.

Bilgi Teknolojileri hizmet yönetimi şu kapsamları içermektedir;

- Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutmak,
- Bilgi teknolojisi maliyetlerini optimize etmek,
- Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetmek,
- Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğu sağlamak,
- Daha büyük boyutlardaki değişiklikleri yönetmek,
- Bilgi teknolojisi hizmetlerini iş ihtiyaçlarına göre kullanmak.

Kuruluşların ISO/IEC 20000’i Uygulama Amaçları

Hizmet Yönetim sistemi, sektör ve büyüklükten bağımsız olarak tüm kuruluşlara uygulanabilecek bir çerçeve modeldir. Kuruluşların ISO/IEC 20000 gereklerine uygun bir yönetim sistemi modeli uygulama amaçları şu şekilde özetlenebilir;

- Hizmetlerini etkin bir izleme, gözden geçirme ve iyileştirme süreciyle geliştirmek isteyen,
- Kusursuz ve aksaksız hizmet sunmak isteyen,
- Tutarlı bir yaklaşımla tedarikçilerini yönetmek isteyen,
- Hizmet kalitesini göstermek isteyen hizmet sağlayıcılarının ISO/IEC 20000 standardına ihtiyacı vardır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için uzmanlarımıza danışmanızı öneririz.
ISO 22301 Uluslararası İş Sürekliliği Yönetimi

ISO 22301 Nedir?

ISO 22301, İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) paydaşlarınız nezdinde işletmenizin tam anlamıyla hazır olduğunu garanti etmenizin yanı sıra, gerek iç ve gerekse de dış müşterilere karşı beklentileri karşılayabileceğinize dair kesin güven sağlamaktadır. CMI yıllık değerlendirme anketi sonuçlarına gore, son 12 ayda işletmelerinde iş sürekliliği gerekliliklerini hayata geçiren yöneticilerin % 81’i, sorunların etkin bir şekilde azaldığını söylediler. Özetle, İş Sürekliliği işe yaramaktadır.

ISO 22301 aşağıdaki gereklilikleri tanımlar:

• İşletmenizi etkileyen önemli faktörleri belirleyin.
• İşletmenizin ihtiyaçlarını ve amaçlarını anlayın.
• İş Sürekliliği Yönetim Sisteminizi, kurun, uygulayın ve koruyun.
• Beklenmeyen olaylara karşı işletmenizin tüm kapasitesini ölçün.
• İş Sürekliliği Yönetimi Politikası ile aradaki tutarlılığı garanti edin.

Eğer beklenmedik iş kesintileri sizin işletmenize göre değil ise, ISO 22301 uygulamak sizin için en iyi seçenek olacaktır. Standart, en beklenmedik durumlarda dahi iş fonksiyonlarınızın devamlılığını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için uzmanlarımızla görüşmenizi öneririz.